خدمات مرکز

رادیولوژی

سونوگرافی - انواع سونوگرافی های سیاه و سفید و رنگی (کالرداپلر ) - سونوگرافی های سه بعدی و چهاربعدی - غربالگری های جنین ( NT و آنومالی )

سونوگرافی تیروئید 

سونوگرافی های اطفال : بررسی رفلاکس ، سونوگرافی هیپ نوزاد و سونوگرافی مغز

رادیولوژی دهان و دندان - پانورکس ( OPG )

ماموگرافی - سونوگرافی پستان

سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری)

اینترونشن :  بیوپسی پستان - FNA تیروئید و ....